Waarschuwing

De aandacht van de Beleggers wordt op de volgende punten gevestigd:

Deze Aanbieding betreft een Belegging van minimum 5.000€ die kadert binnen het Belgisch stelsel algemeen bekend als de ”Tax Shelter”, dat in de Artikels 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 wordt gedefinieerd (hierna “WIB 1992”).

De Belegging houdt bepaalde risico’s in, waarvan de belangrijkste het geheel of gedeeltelijk verlies van het Fiscaal Rendement is. De risicofactoren worden beschreven in de samenvatting (zie pagina’s 6 tot 19) en in de paragraaf risicofactoren van het Prospectus: de Belegger wordt verzocht alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, ervan kennis te nemen en wordt aangemoedigd om zijn specifieke situatie samen met zijn vertrouwde fiscaal adviseur te analyseren.

Deze Aanbieding richt zich uitsluitend tot rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de belastbare winst overeenkomstig de Artikels 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB 1992 en die hoofdzakelijk in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (vennootschappen), tegen de gewone aanslagvoet van 25%.

De Belegging bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. Ze bestaat uit een verplichting om een bepaald bedrag over te maken met als doel het verkrijgen van een Tax Shelter-Attest voor een in aanmerking komend audiovisueel werk, dat onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Als tegenprestatie voor de Belegging waarvan hij de begunstigde is verbindt de in aanmerking komende producent er zich toe een Financieel Rendement te storten dat wordt betaald door de producent van het werk en de in dit Prospectus beschreven verplichtingen na te komen, om de Belegger in staat te stellen het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscale voordeel te verwerven.

Afhankelijk van de aanslagvoet waarvan de Belegger geniet, kan het Totaal Rendement – inclusief het Financieel Rendement – lager of negatief zijn (tot -10,76%*).

Het Financieel Rendement schommelt afhankelijk van de datum van de storting van de Belegging en de duur van de Belegging. Het beoogde Financieel Rendement is gebaseerd op de hypothese (i) van een storting ten laatste op 30 juni 2019 en zal moeten herberekend worden als de storting plaatsvindt na deze datum, rekening houdende met de Euribor-rentevoet van toepassing op het tijdstip van de storting; en (ii) van een duur van de Belegging van 18 maanden. Als die duur korter is dan 18 maanden zal het Financieel Rendement lager liggen.

De Belegging impliceert geen deelname in het kapitaal van de Emittent, zijnde Belga Films Fund.

De informatie in dit Prospectus vormt slechts een samenvatting van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn en die bovendien op elk moment gewijzigd kunnen worden. Onder meer de aanslagvoeten en het totale rendementspercentage van het product zijn onderworpen aan de evoluties in de wetgeving en aan de interpretaties die eruit voortvloeien. Daarom is het aangewezen dat de Belegger zijn specifieke situatie analyseert met zijn gebruikelijke fiscaal adviseur.

*Nettarief berekend uitgaande van een vennootschapsbelastingvoet van 20% op het Financieel Rendement. Dit tarief daalt tot -11,07% als het Financieel Rendement binnen de belastbare schijf valt die tegen 25% wordt belast.